Lëtzebuergesch änneren

Substantiv

  • Estesch ass d'Sprooch vun den Esten.